Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19352709 Bezoekers

 2 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Algemene Rekenkamer.
De Algemene Rekenkamer, voorgeschreven bij art. 117 I. S., is belast met het toezicht over het beheer van de landsgeldmiddelen en over de verantwoording van de rekenplichtigen.
De Indische Compatabiliteitswet, opnieuw bekend gemaakt bij Indisch Staatsblad 1925 No.448 en de Instructie van de Rekenkamer (Indisch Staatsblad 1898 No.164, gelijk gewijzigd en aangevuld) regelen samenstelling en werkwijze van het college.
De Algemene Rekenkamer bestaat uit een voorzitter en zes (eventueel om bezuinigingsredenen wellicht terug te brengen op vier) leden, die door de Kroon worden benoemd en ontslagen.
Jaarlijks zendt de Algemene Rekenkamer aan de Gouverneur-Generaal een volledig verslag van de
werkzaamheden over het afgelopen jaar, waarin tevens worden vermeld alle ontdekte onregelmatigheden en afwijkingen van bestaande verordeningen en de maatregelen, welke zij in het belang van het beheer van geldmiddelen wenselijk acht.
De Kamer heeft het oppertoezicht op het beheer en de verantwoording van alle landsgelden en goederen.

Aan de Kamer moeten rekening en verantwoording afleggen alle personen en administraties van Landswege belast met het ontvangen, bewaren, betalen of afleveren van gelden, geldswaarden en goederen.
De Kamer is bevoegd om in verband met de haar opgedragen taak aan de Staten-Generaal en de Volksraad zodanige mededelingen te doen als zij in het landsbelang nodig acht.
De begrotingsrekening wordt na afsluiting van regeringswege bij de Kamer overgebracht en na vergelijking met haar registers en aantekeningen, voorzien van een verklaring van haar bevinding.
Zij geeft verder den Gouverneur-Generaal dadelijk kennis van overschrijdingen van de begroting en doet aan de Regering zodanige voordrachten en mededelingen als volgens haar inzicht kunnen leiden tot vermindering of besparing van uitgaven en vereenvoudiging van het geldelijk beheer.
Acht zij het wenselijk, dat de landsdienaren wegens aan het land toegebrachte schade, vergoeding wordt opgelegd, dan doet zij daartoe voorstellen aan de Regering.
De Algemene Rekenkamer houdt ook toezicht op het beheer en de verantwoording van de geldmiddelen van de provincies en de op de voet van art. 1211 I.S. aangewezen zelfstandige gemeenschappen.
Zij onderzoekt haar begrotingsrekeningen alsmede die van de gewesten en gedeelten van gewesten als bedoeld in art. 123 I.S.
Zij controleert ook de geldmiddelen en eigendommen van de landschapskassen. N. d. W.


Creatie datum: 21/03/2017 20:38
Categorie: - A
Pagina gelezen 1222 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië