Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19282658 Bezoekers

 51 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Gezondsheidsleer voor den soldaat in de overzeesche gebiedsdeelen

Tropische omstandigheden en ziektes - 1

 
 1. Boek
 2. Inleiding / Ziekte oorzaken
 3. Reinheid / Persoonlijke reinheid
 4. Kleding
 5. Luchtverversching / Zinderlijkheid bij voedselbereiding / Dranken
 6. Geest en gewoonte / Gonorrhoe / Rooken / Spuwen / Stoelgang
 7. Tropische omstandigheden en ziektes - 1
 8. Tropische omstandigheden en ziektes - 2
 9. Enkele punten voor de dienst te velden / Slotwoord

TROPISCHE OMSTANDIGHEDEN EN ZIEKTEN, DIE SPECIALE AANDACHT VEREISCHEN - 1

In kantonnementen is het dagelijksch leven veelal zooals wij dat reeds gewend zijn; alleen moet men
rekening houden met de warmte en met de vaak primitieve omstandigheden. Daarbuiten zijn de omstandigheden nog veel primitiever en men moet dan in staat zijn voor zichzelf en voor zijn gezondheid te zorgen . Verschillende ziekten, die in Nederland zeldzaam zijn, komen veelvuldig onder de ínheemsche bevolking voor. Dagelijks heeft men menschen om zich heen, waarvan velen dragers van deze ziekten zijn. Daarom moet ieder de methoden kennen, waardoor hij de ziekteketen kan verbreken en gezond kan blijven. De volgende ziekten zijn de belangrijkste: malaria, dysenterie en andere diarrheeën, typhus en paratyphus, geslachtsziekten, huidziekten, en warmtebevanging.
M a l a r i a, wordt veroorzaakt door een parasiet, die op den mensch wordt overgebracht door de beet van een bepaald soort muggen (anopheles). Deze parasieten zijn in het bloed van malarialijders aan wezig. Wanneer muggen dit besmette bloed opzuigen. worden zij zelf geinfecteerd en brengen de besmetting verder door gezonde personen te bijten. Zonder muggen kan malaria niet worden overgebracht. De muggen vermenigvuldigen zich overal, waar water zich verzamelt; waterputten, poelen, moerassen, holten in boomen, leege blikjes enz. Zij huizen overdag meestal in koele beschutte plaatsen en komen na zonsondergang te voorschijn om bloed te zuigen. Malaria veroorzaakt hoofdpijn, koorts, koude rillingen en zweeten; bij het meest voorkomende type komt de aanval om de andere dag, behalve bij de eerste aanvallen, waarbij de koorts veelvuldig eenige dagen onafgebroken aanhoudt. Ieder, die een koortsaanval krijgt moet zich direct ziek melden en hij moet geen kinine slikken, wanneer een dokter kan worden geraadpleegd.
De volgende voorzorgen moeten tegen malaria worden genomen:

 1. Verhinder muggen te bijten door onder een muskietennet te slapen. Zorg ervoor dat U niet tegen het net ligt, dat het overal volkomen gesloten is en dat er zich geen scheurtjes in bevinden. Repareer de kleinste gaatjes direct, want muggen zoeken met groot geduld een net af, om zich door zoo’n gaatje heen te werken; één muggenbeet kan voldoende zijn om iemand malaria te bezorgen. Voor het slapen gaan moet men het inwendige van het muskietennet nazoeken op muggen. Na zonsondergang moet men geen korte mouwen of korte broeken dragen; ondanks de warmte worden op wacht vaak handschoenen gedragen. Andere beschermingsmiddelen zijn netten (die, hoe vreemd het ook lijkt, hier juist wijde mazen hebben) en zalf voor handen en gezicht. Het bezoeken van passars bij avond geeft veel kans op malaria daar hier tegelijkertijd veel muggen zijn en veel malariadragers, onder de inheemsche bevolking.
 2. Wanneer mepacrine of een ander middel tervoorkoming van malaria wordt uitgereikt, houd U dan nauwkeurig aan de gegeven voorschriften.
 3. Verhinder het broeden van muggen, door alle: wat water bevat eens per week te ledigen, voor zoover dit mogelijk is. Leege blikjes zijn ideale broedplaatsen, het beste kan men oud blik plat slaan. Broedplaatsen in groot water worden behandeld met olie of Parijsch groen; moerassige grond wordt gedraineerd, plantengroei langs de oever van stroompjes en vijvers weggesneden en laag hout en plantengroei om vaste behuizingen opgeruimd. Dakgooten moeten worden schoon gehouden.
 4. Dood volwassen muggen door het spuiten van D.D.T. en soortgelijke middelen om het kampement heen (plm. 50 m) en in de verblijven.

Denguekoorts is een andere ziekte, die door muggen wordt overgebracht, in dit geval door een
andere muggensoort, de zoogenaamde culex. Deze muskiet steekt bij dag zoowel als bij nacht en dengue is dan ook moeilijker te voorkomen dan malaria. Het is echter een betrekkelijk ongevaarlijke ziekte, al kan men zich wel flink ziek voelen. De koortsduur is niet langer dan een week. D i a r r h e e kan het gevolg zijn van te veel eten of van het eten van minder goede spijzen of vruchten, van kouvatten, slapen op vochtige bodem enz. Men spreekt van diarrhee als men herhaaldelijk min
of meer dunne ontlasting heeft; men melde zich dan direct ziek, want pas opgetreden diarrhee is in de meeste gevallen gemakkelijk te genezen, langer bestaande niet. Ook als men bemerkt, dat zich bloed of slijm bij de ontlasting bevindt melde men zich ziek.

Dysenterie is een darmziekte, die meestal plotseling optreedt. In vele gevallen begint zij als gewone diarrhee; later komen er krampachtige persingen hij en verschijnen bloed en slijm in de ontlasting. Onder de naam dysenterie kent men twee aparte ziekten, de bacillaire dysenterie en de amoebendysenterie; de eerste wordt veroorzaakt door bacteriën, de tweede door kleine eencellige, voor het bloote oog onzichtbare, dieren, de amoeben. Beide worden van den eenen persoon op den anderen overgebracht op dezelfde wijze als bij cholera en typhus; de maatregelen ter voorkoming zijn dan ook in vele opzichten dezelfde. Vliegen zijn een belangrijke bron van besmetting, verder voedsel, melk en water, en personen, die dragers van de ziektekiemen zijn. De voornaamste maatregelen ter voorkoming van dysenterie zijn: beschermen van voedsel, in het bijzonder melk en koude spijzen, tegen vliegen; zuivering van drinkwater; latrines beschermen tegen vliegen; personen, die dysenterie gehad hebben, verbieden voedsel of dranken te behandelen, totdat zij vrij van infectie gebleken zijn; handen wasschen voor het eten; zorgen voor reinheid der privaten.

Typhus en parathyphus.
Deze worden veroorzaakt door bacteriën, die met voedsel, water of andere dranken worden ingeslikt. De bacteriën komen in de ontlasting en urine van een patiënt of bacteriedrager en de route in de cirkelgang is water - handen, vliegen - voedsel. Melk en water zijn de meest voorkomende routes. Reeds. eerder is behandeld, hoe de schakels in de keten kunnen worden verbroken. Er is nog een andere methode: de inenting. Inenting brengt in het lichaam gifstoffen tegen bacteriën. Men is daardoor in staat aan de ziekte, tegen welke men is ingeënt, weerstand te bieden. Wanneer men niet is ingeënt, is men in tropische landen niet alleen een gevaar voor zichzelf, maar ook voor zijn kameraden. In 1915 waren in Frankrijk op elke 10.000 Britsche soldaten 31 gevallen van typhus, op elke 10.000 Fransche 2658! De Britten waren ingeënt tegen typhus, de Franschen niet. De Franschen begonnen daarna ook met inenting, waardoor in 1918 op elke 10.000 Franschen slechts 28 gevallen van typhus voorkwamen. Hieruit blijkt, dat de kans op het krijgen van typhus veel grooter is, wanneer men hiertegen niet is ingeënt.

Cholera is veel zeldzamer geworden, vooral ook doordat men een opkomende epidemie door inenting op groote schaal snel weet te stoppen en dan verder hygiënische maatregelen kan treffen.
Mijnwormziekte is ook een darmziekte. Ofschoon de besmetting ook door de mond kan plaats hebben, geschiedt zij als regel door de huid, vooral die van de voeten. Infectie ontstaat door het loopen op bloote voeten op plaatsen waar ontlasting op de grond is gedeponeerd. De larven van de mijnworm kunnen zich namelijk in vochtige warme grond goed ontwikkelen; zij dringen door de gave huid naar binnen en nestelen zich na een lange reis door het lichaam in de darm. Wanneer men vermijdt op bloote voeten te loopen, is de kans op infectie met deze in de tropen veel voorkomende ziekte gering.

Mijnwormziekte is ook een darmziekte. Ofschoon de besmetting ook door de mond kan plaats hebben, geschiedt zij als regel door de huid, vooral die van de voeten. Infectie ontstaat door het loopen op bloote voeten op plaatsen waar ontlasting op de grond is gedeponeerd. De larven van de mijnworm kunnen zich namelijk in vochtige warme grond goed ontwikkelen; zij dringen door de gave huid naar binnen en nestelen zich na een lange reis door het lichaam in de darm. Wanneer men vermijdt op bloote voeten te loopen, is de kans op infectie met deze in de tropen veel voorkomende ziekte gering.


Creatie datum: 17/05/2017 13:22
Categorie: - G
Pagina gelezen 1228 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië