Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19434311 Bezoekers

 12 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Zeemacht.
De gouverneur-generaal is opperbevelhebber van de in Ned.-Indië aanwezige zeemacht, behoudens hare administratieve betrekkingen tot het departement van defensie in Nederland. Hij beschikt over de schepen en vaartuigen en derzelver manschap in overeenstemming met de door den Koning gegeven voorschriften, zooals hij meest oorbaar acht voor de belangen van Ned.-Indië (art. 31 I.S.).

De zorg en het beheer over de in Ned.-Indië aanwezige zeemacht berust bij het „departement der marine in Ned.-Indië", waarbij eveneens de dienst van scheepvaart
[zie scheepvaart (Dienst van)] en het koninklijk magnetisch en materiologisch observatorium (zie aldaar) zijn ondergebracht. Het beheer van het departement is opgedragen aan den commandant der zeemacht in Ned.-Indië, met den titel „commandant der zeemacht en hoofd van het departement der marine in Ned.-Indië". Het bevel over de zeemachtin Ned.-Indië wordt gevoerd door een op voordracht der ministers van defensie en van koloniën door de Koningin tot „commandant der zeemacht in Nederl.-Indië" benoemden vlagofficier der Koninklijke marine, wien een luitenant ter zee der le of 2e klasse als adjudant is toegevoegd. Als chef van den staf treedt op het hoofd der afdeeling defensie en marinestaf van het departement der marine.

De kenteekenen van een Neder-landsch oorlogsvaartulg en de onderscheidingsteekenen, welke uitsluitend door Nederlandsche oorlogsvaartuigen mogen worden gevoerd, zijn vastgesteld bij eenen zoowel voor het Rijk in Europa als daarbuiten verbindenden algemeenen maatregel van bestuur (Stb. 1899 no. 248). De kenteekenen van de zich in Ned.-Indië bevindende militaire vliegtuigen zijn vastgesteld in Stb. 1920 no. 885). Omtrent de toelating van vreemde oorlogsschepen in de territoriale wateren en de binnenwateren in de gebiedsdeelen van het Rijk buiten Europa zijn voorschriften gegeven in het desbetreffende toelatingsbesluit (Stb. 1920
no. 595 en Stb. 1921 no. 255).

Bij de wet van 2 Juli 1928 (Ned. Stb. no. 226, Ind. Stb. no. 536) is Nederland voor het Rijk in Europa, Ned.-Indië, Suriname en Curaçao
toegetreden tot het verdrag, houdende regeling van de luchtvaart, gesloten op 13 October 1919.

Personeel.
De sterkte der Koninklijke Marine in deze gewesten bedroeg op 1 September 1932: 2084 Europeesche officieren en schepelingen en 2500 Inlandsche schepelingen.

Een regeling betreffende het personeel der Koninklijke marinereserve werd vastgesteld bij het Kon. besluit van 31 Januari 1925 No. 34 (Ind. Stb. No. 281), zooals dit is gewijzigd en aangevuld bij de Kon. besluiten van 21 Augustus 1925 No. 39 (Ind. Stb. No. 542), 1 Mei 1926 No. 12 (Ind. Stb. No. 283), 12 Juli 1927 No. 61 (Ind. Stb. No. 422), 22 December 1927 No. 117 (Ind. Stb. 1928 No. 31), 24 November 1928 No. 40 (Ind. Stb. 1929 No. 7), 5 Februari 1929 No. 13 (Ind. Stb. No. 43), 4 Juni 1929 No. 50 (Ind. Stb. No. 260), 31 Juni 1931 No. 118 (Ind. Stb. No. 405) en 13 Januari 1932 No. 7 (Ind. Stb. No. 90).

Zie ook: Marine-Etablissement, Gouvernements Marine, Bebakening, Kustverlichtlng en Loodswezen en onder Leger: Militle en Dienstplicht en Taak en Doelstelling.


Creatie datum: 09/06/2017 14:20
Categorie: - Z
Pagina gelezen 900 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië