Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19403533 Bezoekers

 5 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Wapens van Openbare Gemeenschappen.

Als gevolg van artikel 1 van Ind. Stb. 1928 no. 394 mogen openbare gemeenschappen ingesteld op den voet van het zesde en twaalfde hoofdstuk der I.S., geen wapen voeren zonder toestemming van den gouverneur-generaal. Zins 1927 dient de hoge raad van adel van advies in de onderwerpgelijke wapenverlening. Volgens de bij dit hoge college berustende gegevens zijn door den gouverneur-generaal de wapens van de volgende openbare gemeenschappen vastgesteld:

  1. gemeenten en stadsgemeenten: Amboina, Bandoeng, Blitar, Buitenzorg, Cheribon, Madioen, Makassar, Manado, Medan, Modjokerto, Pekalongan, Salatiga, Semarang, Soerabaja, Tegal (van de in deze opgaaf ontbrekende gemeente Padang is het wapen eveneens door den gouverneur-generaal vastgesteld);
  2. regentschappen: Tjiandjoei' en Garoet;
  3. provincie: West-Java.

Er zijn echter ook andere openbare gemeenschappen die een wapen voeren, welke nog niet door den gouverneur-generaal is bevestigd.

Het oudst bekende wapen in Ned.-Indië is dat van Jacatra, vastgesteld bij resolutie van 15 Augustus 1620. De beschrijving in die resolutie luidt aldus: „Nopende 't  geproponeerde van de staat (olim) Jacatra met een wapen te voorsien... is verstaan... dat men de staat voor haar wapen  geven sal: een swaert van asur  in een orangiën schilt steeckende. met de punt door een lauwrieren krans van couleur bruyn groen".

wapen batavia

Op last van bewindhebbers werd de stad Batavia (zie aldaar) geheten. Het beschreven wapen werd dus het wapen van de stad Batavia.. De linten komen in het wapen van Batavia het eerst voor op munten van het jaar 1643; de schildhouders dateren van 1779. Het devies: „dispereert niet" is ontleend aan een historisch geworden woord van J. P. Coen.

Ten aanzien van de in kleuren gereproduceerde gemeentewapens moge het volgende worden opgemerkt: Sommige van deze wapens zijn z.g. „sprekende wapens", d.z. wapens uit welker stukken de naam (of een deel daarvan) van den eigenaar is te lezen. Andere weer vertolken een legende, een voorval of duiden op de omgeving.


Creatie datum: 14/06/2017 22:40
Categorie: - W
Pagina gelezen 898 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië