Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19433732 Bezoekers

 10 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Wetgeving.
De voor Indië geldende wetgevende maatregelen. Uitgaande van het centraal gezag worden samengevat onder den naam „algemene verordeningen". Zij worden onderscheiden in wetten, algemene maatregelen van bestuur, ordonnanties en regeringsverordeningen.

„Wetten" worden vastgesteld door Koning en Staten-Generaal. De Grondwet schrijft alleen voor dat de Staatsinrichting van Indië bij de wet moet worden vastgesteld,
andere onderwerpen worden bij de wet geregeld zodra de behoefte daaraan blijkt te bestaan.

„Algemene maatregelen van bestuur" worden door den Koning gegeven. Zij bepalen zich als regel tot het geen betreft de met vreemde mogendheden gesloten verdragen, uit het volkenrecht voortvloeiende rechten en plichten en de verdediging van het grondgebied van Ned.-Indië.

De uitvoering van deze regelingen kan aan ordonnantie of regeringsverordening worden overgelaten.

„Ordonnanties" worden als regel door den Gouverneur-generaal in overeenstemming met den Volksraad vastgesteld en betreffen in het algemeen de inwendige aangelegenheden van Ned.-Indië. Bij bovengenoemde wettelijke regelingen kan de nadere uitvoering aan ,,regeringsverordeningen" worden overgelaten, welke door den Gouverneur-generaal alleen worden vastgesteld.

De afkondiging der algemene verordeningen geschiedt door den Landvoogd. Zij gebeurt door plaatsing in het Staatsblad van Nederl.-Indië. De verordeningen treden in werking voor Java en Madoera 30 dagen, voor de Buitengewesten 100 dagen ná. de dagtekening van het Staatsblad, tenzij een ander tijdstip is bepaald.

Ordonnanties in strijd met de Grondwet, de wet of het algemeen belang kunnen door den Koning worden geschorst en bij de wet worden vernietigd. Regeringsverordeningen kunnen door den Koning, den Raad van State gehoord, worden vernietigd bij een met redenen omkleed besluit.


Creatie datum: 15/06/2017 00:12
Categorie: - W
Pagina gelezen 887 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië