Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19279941 Bezoekers

 26 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Boedi Oetomo (B.0.).
Vereniging van Javanen, opgericht 20 Mei 1908 door leerlingen van de voormalige artsenschool te Batavia, als gevolg van de door de Indische arts Mas Wahidin Soediro Hoesodo gepropageerde denkbeelden over de middelen om het volk op te heffen.
Onder zijn leiding werd op 5 Oktober 1908 te Jogja het eerste Javanen-Congres gehouden, o.m. ter bespreking van de mogelijkheid om het Inlands onderwijs te bevorderen. Volgens haar statuten zou Boedi Oetomo - d.i. schoon streven – zich ten doel stellen de harmonische ontwikkeling van land en volk van Java en Madoera, door bevordering van onderwijs, landbouw, veeteelt, handel en industrie, kunsten en wetenschappen en al wat strekken kan tot verzekering van een waardig volksbestaan.
Later werd het arbeidsveld uitgestrekt tot Bali en Lombok, terwijl vervolgens bepaald werd, dat gestreefd zou worden naar verwezenlijking van de ,,Indonesische eenheids- en vrijheidsgedachte". Met de oprichting van Boedi Oetomo was het moderne verenigingsleven onder een deel van de Inlandse bevolking tot ontwaking en openbaring gekomen. Weldra kwamen andere organisaties van de volksbeweging tot stand, hetgeen tot gevolg had dat B.O.’s aanhang sterk terugliep. Aanvankelijk bepaalde de vereniging haar arbeid tot sociaal-cultureel terrein, terwijl zij haar aanhang zocht onder de ambtenarenstand en bij de landsadel op Java. De instelling van de Volksraad (1918) noopte haar weldra een politieke richting in te slaan en steun te zoeken bij de volksmassa. Boedi Oetomo, de ,,moedervereniging van de Javanen", heeft te midden van de verschillende stromingen van de Inlandse Beweging tot dusver haar zelfstandig en over het het algemeen gematigd Javaans intellectueel karakter behouden. Pogingen om het volk in haar actie te betrekken konden geen verwezenlijking vinden.

Uitbreiding van het ledental was evenmin mogelijk door de oprichting van vakorganisaties voor Inlandse ambtenaren, alsmede door de opkomst van Indonesisch-nationalistische stromingen. Haar belangstelling en werkzaamheid bleven zich in hoofdzaak bewegen op het gebied van het onderwijs en van verschillende andere maatschappelijke belangen, z.a. internaten, reclassering, woekerbestrijding, bibliotheekwezen, poliklinieken en coöperatieve organisaties. De vereniging omvat een 40-tal afdelingen, voor het grootste gedeelte op Java, met ongeveer 2000
leden.


Het hoofdbestuur is te Jogja gevestigd.
Op het 23ste jaarcongres, dat B.O. onder leiding van de voorzitter van het hoofdbestuur R. M. A. A. Koesoemo Oetoyo, Lid van het College van Gedelegeerden van de Volksraad, oud-regent van Japara., van 3-5 Juni 1933 te Semarang hield, werd het 25-jarig bestaan van de Inlandse Beweging herdacht. Van het sedert 1923 uitgegeven officieel partij-orgaan Boedi Oetomo verscheen in April-Mei 1933 een jubileum-, tevens congres-nummer, waarin het ontstaan en de ontwikkeling van de vereniging is beschreven.


Creatie datum: 20/06/2017 09:19
Categorie: - B
Pagina gelezen 690 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië