Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19407547 Bezoekers

 33 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Vakbeweging.

In tweeërlei vorm komt de vakactie tot uiting: zoowel in organisaties van ambtenaren en beambten in overheidsdiensten en particuliere bedrijven, als in die van ambachtslieden en arbeiders.
Een andere onderscheiding is die in de oudere Europeesche en de jongere Inlandsche vakbeweging.
Aanvankelijk beoogden de organisaties de bevordering en bescherming van vakbelangen, van cultureelen dan wel van economischen aard.
Langzamerhand drongen ook politieke - achtereenvolgens socialistische, communistische en nationalistische - stroomingen in vele bonden en groepen door, vooral in die der inheemschen.
De bonden namen het karakter van strijdorganisaties aan; zij voerden propaganda tegen het kapitalisme en het imperialisme, alsook tegen het Gouvernement.
Als strijdmiddel bij uitnemendheid werd de werkstaking aangeprezen en ook aangegrepen, zoowel in openbare als in particuliere bedrijven; zoo in 1920 en 1923 bij spoor- en tramwegen, in 1921 bij den Gouvernements pandhuisdienst, in 1925 in havens en fabrieken op Java.
In den loop der jaren zijn honderden vakbonden en arbeidersorganisaties opgericht, gegroepeerd in vakcentrales en voor een deel ingeschreven bij het Kantoor van Arbeid.
In 1932 bedroeg het totaal aantal geregistreerde vakbonden 124 met 82.860 leden.
De voornaamste vakcentrales zijn de volgende: het Verbond van Vereenigingen van Overheidspersoneel (V.V.O.), omvattende 18 bonden met 10.000 leden; de Associatie van Vereenigingen van Academici (A.V.A.) met 18 bonden en 1365 leden; de Federatie van Europeesche Werknemers (Federatie) met 8 bonden en 4470 leden; de Persatoean Vakbonden Pegawei Negri (P.V.P.N.), centrale van 14 inheemsche ambtenarenbonden met 30.000 leden, voor de helft onderwijzers; de Persatoean Sarekat Sekerdja Indonesia (P.S.S.I.) met 6 bonden en 3200 leden.
In 1932 kwamen nieuwe vakcentrales tot stand, nl. de Centrale van Indische Vereenigingen van Overheidspersoneel (C.I.V.O.) met een 6-tal ambtenarenbonden en de Radicale Vakcentrale Indonesia (Radvacin), een algemeene federatieve arbeidersorganisatie van een 10-tal bonden op nationalistischen grondslag, met het doel lotsverbetering te verkrijgen door wederzijdsch hulpbetoon tusschen de ledenvakbonden.
De P.V.P.N. en de P.S.S.I. hebben zich in 1931 aangesloten bij het Internationaal Verbond van Vakvereenigingen (I.V.V.). P. B.


Creatie datum: 22/09/2017 10:46
Categorie: Index encyclopedie - V
Pagina gelezen 1025 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië