Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18649985 Bezoekers

 25 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Forum Privilegiatum.

In art. 140 I.S. (84 R.R. oud) en Indisch Staatsblad 1867 No. 10, is geregeld het Forum Privilegiatum, ten gevolge waarvan bepaalde inlandse vorsten, aanzienlijken en hoofden onder bepaalde voorwaarden voor een bijzondere rechter terechtstaan.
Alleen met verlof van de Gouverneur-Generaal en buiten Java en Madoera van de hoogste Gewestelijken gezaghebber, kan, volgens deze regels een burgerlijke of strafvordering worden ingesteld tegen Inlandse vorsten, Rijksbestuurders en Regenten, zolang zij in functie zijn.
Wordt dit verlof verleend, dan komen zij voor de Raad van Justitie onder de daaromtrent overigens in genoemd staatsblad gestelde regels.
Voor de rechter, aangewezen voor degenen, op wie het voor Europeanen geldende recht van toepassing is, staan in strafzaken terecht: bovenbedoelde Inlandse vorsten, enz., na hun aftreden of ontslag.
Voorts Inlanders, die recht hebben op het voeren van een vorstentitel, ofschoon nooit geregeerd hebbend; vrouwen, bloed- en aanverwanten tot de 4de graad ingesloten, zowel wettige als onwettige, van genoemde Inlandse vorsten, enz., mits deze nog in leven zijn.
Voorts patihs, districtshoofden en andere Inlandse hoofden van gelijke of hoogere rang, verder ook o.m. hoofden van vreemde Oosterlingen en Inlandse en Chinese leden van Weeskamers, hoofdpanghoeloes, djaksa's, Inlandse leden van landraden en tenslotte de niet-Europese leden van de lokale raden, allen zolang zij in functie of met het lidmaatschap bekleed zijn.
De leden van de Volksraad, dus ook de niet-Europese, staan terzake van misdrijf voor het Hoog Gerechtshof terecht en voor overtredingen voor de Raad van Justitie, c.q. het landgerecht of het residentiegerecht (in de Buitengewesten).
Aangezien de regeling van het forum privilegiatum ten dele verouderd is, zodat daarin groepen voorkomen, die er niet meer in behoren en andere groepen er ten onrechte aan ontbreken, is een nieuwe regeling in overweging, welke aan de daaromtrent meermalen in de Volksaard geuite grieven, zoveel mogelijk tegemoet zal komen, door een meer vaste basis te geven aan de toekenning van dit voorrecht behouden blijft en voorts zodanig dat het voorrecht behouden blijft, ook bij eventueel ontslag voor feiten die men beging gedurende de tijd dat men het ambt bekleedde waaraan het forum privilegiatum werd toegekend.


Creatie datum: 03/11/2017 14:21
Categorie: - F
Pagina gelezen 449 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië