Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19403584 Bezoekers

 25 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Gedelegeerden (College van).

Het College van Gedelegeerden bestaat uit de voorzitter van de Volksraad als lid, tevens voorzitter van het College naast 20 leden van de Volksraad op grondslag van evenredige vertegenwoordiging it de leden van de Volksraad verkozen. (Zie de Gedelegeerden-Kiesverordening).
Dit heeft plaats binnen de eerste veertien dagen van het tijdperk van 4 jaar waarin de leden van de Volksraad zitting hebben en voor de duur van dit tijdperk.
De leden treden tegelijk af en overigens eindigt het lidmaatschap door het eindigen van dat van de Volksraad of door het nemen van ontslag.
Het College van Gedelegeerden houdt zijn vergaderingen in het openbaar te Batavia.
De deuren worden gesloten als minstens 4 leden het vorderen of de Voorzitter het nodig acht.
De vergadering besluit of met gesloten deuren zal worden beraadslaagd.
Voor het bijwonen van vergaderingen door de Gouverneur-Generaal en zijn gemachtigden geldt wat voor de Volksraad (zie aldaar) is voorgeschreven.
Een reglement van orde voor de vergaderingen van het College wordt door de Volksraad vastgesteld.
Het College oefent voor de Volksraad de bevoegdheden uit, die aan de Volksraad ten aanzien
van de wetgeving in Indië zijn toegekend, behoudens voor zover betreft ontwerpen van ordonnanties, waarvan behandeling aan de Volksraad is voorbehouden.
Acht de Landvoogd de afdoening van een ontwerp, waarvan de Volksraad zich de behandeling heeft voorbehouden zo spoedeisend, dat niet op het bijeenkomen van de Volksraad gewacht kan worden, dan geschiedt de behandeling in het College van Gedelegeerden.
De voorbereidende werkzaamheden ten aanzien van ontwerpen, waarvan behandeling aan de Volksraad is voorbehouden, geschiedt door het College van Gedelegeerden, tenzij de Volksraad anders beslist.
Is de Volksraad niet bijeen, dan kan het College van Gedelegeerden de belangen van Ned.-Indië en zijn ingezetenen voorstaan bij de Koning, de Staten-Generaal en de Gouverneur-Generaal, alsook deze laatste uitnodigen om over zaken, Ned.-Indië betreffend, inlichtingen te geven.


Creatie datum: 07/12/2017 12:39
Categorie: - G
Pagina gelezen 576 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië