Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19407502 Bezoekers

 11 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Gevangeniswezen.

Het algemeen beheer en oppertoezicht over het gevangeniswezen is opgedragen aan de Directeur van Justitie; de algemene leiding van het gevangeniswezen is in handen van het aan diens departement verbonden Hoofd van het gevangeniswezen.
In de verschillende gewesten wordt het algemeen toezicht over de gevangenissen uitgeoefend door de hoofden van gewestelijk bestuur (art. 17 Gestichtenreglement, Staatsblad 1917 nr.708)
Het beheer van de belangrijke gevangenissen is opgedragen aan directeuren, waar nodig bijgestaan door een onderdirecteur; aan het hoofd van de andere landsgevangenissen staan cipiers of administrateurs.
Het Hoog Gerechtshof en de Raden van Justitie zijn belast met het toezicht over de bij hun Colleges behorende gevangenen (art. 178 en 140 R.).
De Voorzitters van de Landraden en rapats zijn verplicht de hun aangaande gevangenissen geregeld te inspecteren.
De tot gevangenisstraf voor Ianger dan een jaar veroordeelde vrouwen, onverschillig van welken landaard, ondergaan haar straf in de gevangenis voor vrouwen te Semarang.
Alle mannelijke gestraften van Europese landaard en daarmee gelijkgestelden die veroordeeld zijn, voor zover zij in eerste aanleg op Java en Madoera terecht stonden, tot langer dan 14 dagen gevangenisstraf en voor zover zij in eerste aanleg op de Buitenbezittingen terecht stonden tot langer dan 2 maanden gevangenisstraf, ondergaan hun straf in de strafgevangenis te Soekamaskin, bij Bandoeng, waar ook meer ontwikkelde veroordeelden van Inheemse landaard en vreemde Oosterlingen kunnen worden gehuisvest.
Er zijn strafgevangenissen en huizen van bewaring.
De laatsten voor huisvesting van preventieven, gegijzelden en licht gestraften.
Bij verschillende gevangenissen en huizen van bewaring zijn commissies van bijstand ingesteld (art. 110 Gestichtenreglement).
De districtsgevangenissen zijn bestemd voor voorlopig aangehoudenen en door Regentschappen tot gevangenisstraf veroordeelde personen.
Er bestaat een jeugdgevangenis met een capaciteit van 468 veroordeelden te Tangerang.
Een tweede jeugdgevangenis zou in Banjoebiroe gebouwd worden. (Capaciteit 375).
De tot langdurige straffen veroordeelden zijn tewerkgesteld in de gevangenisbedrijven, bij grote werken van openbaar nut, als ook bij de rubbercultures op Noesakambangan.
Een deel der veroordeelden is tewerkgesteld bij het leger en bij de landsmijnen te Sawahloento.
In staatsblad 1917 No. 708 is een ordonnantie opgenomen tot uitvoering van de artikelen 23 en 29 van het Wetboek van Strafrecht voor Ned.-Indië (1915 - 732), waarin is vastgesteld het Algemeen Reglement voor de gestichten, waarin vrijheidsstraf wordt ondergaan, het Gestichtenreglement, sindsdien gewijzigd en aangevuld.
Tot uitvoering van art. 17 W.v. Str. zijn bij een ordonnantie, opgenomen in Staatsblad 1917 No. 749, juncto 1925 No. 435, en 1926 No. 489, voorschriften vastgesteld betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling van veroordeelden (ordonnantie op de voorwaardelijke invrijheidstelling).
Ter uitvoering van art. 140 W. v. Str. zijn bij een ordonnantie opgenomen in Staatsblad 1926 No. 487, voorschriften vastgesteld betreffende de voorwaardelijke veroordeling. (Uitvoerings-ordonnantie voorwaardelijke veroordeeling).
Het toezicht op de Reclasseringsarbeid in Ned.-Indië, is in handen van een bij het Hoofdbureau van het Gevangeniswezen ingestelde Inspecteur van de reclassering.
Verenigingen kunnen als reclasseringsinstelling worden toegelaten.
Ingesteld is verder een centraal college voor de reclassering, bestaande uit hoogstens 25 leden, dat de Directeur van Justitie adviseert in alle belangrijke vragen betreffende de reclassering.
Enige landsambtenaren van de reclassering bevorderen ieder voor hun sort, de ontplooiing van het particulier reclasseringswezen en houden toezicht op de reclasseringsinstellingen.
Het spreekt wel vanzelf, dat het gevangeniswezen in het algemeen en speciaal ook de reclasseringsdienst door de noodzaak van de bezuinigingen getroffen zal worden. (Zie ook Reclassering).

Het gemiddelde aantal per dag in de jaren 1925 en 1930 in de Landsgevangenissen aanwezige personen verdeeld naar landaard en sexe bedroeg:

1925
1930
Europeanen m
vr.
204
4
170
8
inheemschen
en
Vreemde
Oosterlingen
vr.
m.
1.427
43.871
1.405
38.624
Totaal
--------
45.506
--------
40.207


Op 31 December waren in de gevangenissen:

Europeanen m.
vr.
192
8
inheemschen
en
Vreemde
Oosterlingen
m.
vr.
35.245
1.238
totaal
36.68
3

Creatie datum: 07/12/2017 15:10
Categorie: Index encyclopedie - G
Pagina gelezen 727 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië