Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18808561 Bezoekers

 41 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Handel.

Nadat in 1873 het differentieel tarief werd afgeschaft, hield bevoorrechting van de Nederlandse groothandel en scheepvaart boven die van andere naties op. De havens van Ned.- Indië, geopend voor de algemene handel, zijn toegankelijk voor de schepen van alle landen, met welke Nederland in vriendschap is, behoudens de naleving der algemene en plaatselijke verordeningen. In andere havens worden die schepen onder hetzelfde voorbehoud toegelaten, voor zover dat overeen komt  met de verordeningen betreffende de kustvaart en  de heffing en verzekering van de in- en uitvoerrechten (art. 184 I.S.). Handel voor rekening van de staat heeft nog slechts plaats voor zover betreft de verkoop van gouvernementsproducten, die gedeeltelijk in Indië geschiedt (verkoop van ’s Lands mijnproducten; overeenkomst met de Nederlandse Handelmaatschappij — zie Banken, Bankwezen — tot het vervoeren naar en verkopen in Nederland van gouvernementsproducten).

De bemoeienis van de Overheid met de handel wordt verzorgd door de afdeling „Handel” te Ba-tavia Centrum van het departement van economische zaken aldaar. Onder redactie van de diensten en af- delingen van dit departement wordt bij de firma G. Kolff & Co. te Batavia-Centrum uitgegeven het „Economisch Weekblad voor Ned.-Indië”, waarin naast kennisgevingen van officiële aard worden opgenomen berichten op economisch, statistisch en handels-technisch gebied. Als bijlage wordt uitgegeven een lijst van de gouvernementsleveringen voor bemiddeling van de Indische Centrale aanschaffingsdienst (zie aldaar) en van officiële aanbestedingen. Ook wordt uitgegeven een verslag betreffende de landbouw, de nijverheid en de handel van Ned.-Indië. Van tijd tot tijd (laatst1930) wordt uitgegeven het „Handbook of the Ne-therlands East-Indies” en „Korte gegevens betreffende Nederlandsch- Indië”. De afdeling handel verzorgt verder de inzending van monsters, foto’s, lantaarnplaatjes, grafieken, enz., bestemd voor de Nederlandse kamers van koophandel in het buitenland, en van materiaal voor koloniale tentoonstellingen waaraan de Ned.-Indische regering deelneemt. Zij bevordert de in- en uit-voerhandel in den meest uitgebreide zin.

Zie ook Centraal Kantoor Voor De Statistiek (onder Statistiek), IJkwezen, Kamers Van Koophandel  en Nijverheid en Handels- verenigingen.

De vraag uit het buitenland naar Indische producten neemt de laatste jaren gestadig af. De export- handel heeft daarbij nog te lijden van de voortdurende algemene prijsdaling. De voornaamste 12 uit-voerartikelen daalden gemiddeld van 1928 tot ultimo 1931, 65% in prijs. Werd in 1930 nog voor 1046 miljoen gulden uitgevoerd, in 1931 bedroeg de waarde 681 miljoen gulden, een vermindering dus in één jaar van 365 miljoen gulden. Zie ook Suiker, Rubber, Thee, Koffie, Kapoek, Tapioca, enz.

De invoerhandel maakt niet minder moeilijke tijden door: door de zeer verminderde koopkracht van de bevolking neemt de afzet van importartikelen sterk af. Door de steeds lager wordende prijzen lijden de importeurs verlies, welk verlies wordt vermeerderd door de grote kredieten verleend aan de weinig kapitaalkrachtige afnemers van de importeurs, de tussenhandelaren. De invoerhandel gaat dan ook gestadig achteruit. Met de tussen- en kleinhandel en de middenstand gaat het evenzeer slecht.

De jaarmarkten gehouden door de 4 grote jaarmarktverenigingen, te Batavia (Pasar Gambir), Bandoeng (Jaarbeurs), Semarang en Soerabaja leden, hoewel op bescheidener schaal ingericht, in 1931 nog verlies. Van overheidswege werd in 1931 een aanvang gemaakt met het verrichten van onderzoekingen ten behoeve van de Inheemse handel.

Het „museum tevens informatiebureau voor economische botanie” te Buitenzorg leverde voor de eerste reis naar Zuid-Afrika van de K. P. M.-stomer „Houtman” een collectie van 172 monsters van handelsproducten. Ook werd voor de „chemical industries exposition” te Tokyo een zending van 107 monsters samengesteld.


Creatie datum: 05/06/2018 10:16
Categorie: Index encyclopedie - H
Pagina gelezen 528 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië