Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19354451 Bezoekers

 20 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Inheemsche rechtspraak.

In Ned.-Indië wordt recht gesproken „in naam der Koningin”, de Gouvernementsrechtspraak, of „niet in naam der Koningin”, de Inheemse rechtspraak.
Men vindt beide soorten van rechtspraak zowel in rechtstreeks bestuurd gebied als in de zelfbesturen.
Art. 130 I. S. noemt de gebieden, waar Inheemse rechtspraak bestaat, streken waar de Inlandse bevolking is gelaten „in het genot” van haar eigen rechtspleging (voor de zelfbesturen zie ook art. 212 I. S.).
Waar de Inheemse rechtspraak bestaat, is daaraan als regel de hele Inheemse bevolking onderworpen.
Dit vindt plaats in 14 gewesten met rechtstreeks bestuurd gebied en voorts in zelfbesturende landschappen.
Alsdan wordt recht gesproken door „inheemse” rechtbanken en gerechten, niet rechtsprekend in naam van de Koningin.
In de Vorstenlanden op Java is de Gouvernements-rechtspraak regel.
De Soesoehoenan en het Hoofd van het Mangkoe Negorose Huis te Soerakarta, zo ook de Sultan van Jogjakarta oefenen echter, ieder voor zoveel hem aangaat, nog een tot hun naaste omgeving beperkte straf- en burgerlijke rechtspraak uit.
Voorts berecht de balemangoe te Jogjakarta administratief agrarische geschillen welke geen burgerlijke zaken zijn, voor onderdanen van de Sultan en de Soerambi aldaar berecht echtscheidingen voor onderdanen van de Sultan op verzoek van de vrouw tegen de wil van haar man (rapak).
In de Regeringsalmanak voor Ned.-Indië 1933, le deel, vindt men op blz. 47-72 aangegeven waar in de Buitengewesten Inheemse rechtspraak gevonden wordt.
 Bij Staatsblad 1932 No. 80, gewijzigd bij Staatsblad 1933 No. 333, is een ordonnantie afgekondigd, waarin een regeling wordt getroffen voor de Inheemse rechtspraak speciaal in verschillende delen van het rechtstreeks bestuurd gebied1).
Bij besluit van de Gouverneur-Generaal van 8 December 1933 No. 23 (Staatsblad 1933 No. 478) is bovengenoemde regeling van de Inheemse rechtspraak in werking getreden voor de gewesten Sumatra’s westkust, Palembang, Djambi, Manado en Celebes en Onderhorigheden met ingang van 1 januari 1934 en voor het gewest Benkoelen zal zij met ingang van 1 juli 1934 in werking treden.
Overigens is het recht dat bij de Inheemse rechtspraak toepassing vindt,  
Het adatrecht, zowel geldend t.a.v.de rechtspleging, als van het materieel privaat- en strafrecht, dat niet streng gescheiden is.
Dit adatreht is ehter door talrijke regelingen beperkt en verzacht.

  1. ) Zie Regeling van de Inheemse rechtspraak in rechtstreeks bestuurd gebied, toegelicht door J. W. J. Wellan, Archivaris van het Zuid-Sumatra-Instituut. Wageningen. 1933. (Een tweede geheel herziene druk verscheen in 1934).

Creatie datum: 17/12/2018 09:35
Categorie: - I
Pagina gelezen 599 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië