Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19352702 Bezoekers

 1 Bezoeker online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Kasbeheer.

De door de overheid ingestelde kassen zijn de volgende.

I. Landskassen.
Het algemeen beheer berust bij de directeur van financiën.
Zij worden beheerd — onder toezicht van de hoofden van gewestelijk bestuur, voor zover de nieuwe administratie haar beslag nog niet heeft gekregen, en overigens onder leiding van de hoofden van de kantoren voor de administratie van landskassen — door landskasambtenaren met de titel algemeen ontvanger en door schatkistambtenaren. De hoofden van de departementen van algemeen bestuur zijn, als gedelegeerden van de
gouv.-generaal, bevoegd tot het beoordelen, vereffenen en betaalbaarstellen van vorderingen ten laste van het Land.
Gelijke bevoegdheid hebben de hoofden van gewestelijk bestuur voor zover betreft de op hun ressort betrekking hebbende vorderingen.
Gelijke bevoegdheid als de hoofden van gewestelijk bestuur hebben,voor zover hun werkkring betreft, de daartoe aangewezen officieren van de militaire administratie en van de marine en enige bedrijfsleiders en gevangenisdirecteuren.

In januari 1929 werd begonnen met de invoering van een nieuw stelsel van administratie van de landskassen, ten einde de algemene ontvangers zoveel mogelijk te ontlasten van de steeds in omvang toenemende boekhouding. Hierbij wordt de administratie van de algemene ontvangers teruggebracht tot een zuivere kasadministratie, terwijl de begrotingsadministratie, welke moet dienen om de departementen van algemeen bestuur en de algemene rekenkamer de gegevens te verschaffen voor de begrotings-boekhouding, zomede de debiteurenadministratie wordt overgebracht naar centrale administratiekantoren, behalve de belasting-debiteuren-administratie welke naar de belastingkantoren wordt overgebracht.
Dit stelsel is thans ingevoerd voor Java en Madoera met voor elke provincie een administratiekantoor, resp. te Batavia, Semarang en Soerabaja, en voor het gouv. Celebes en Onderhorigheden met een administratiekantoor te Makasser.

II. De kassen van de gewesten (provincies) of gedeelten van gewesten (stadsgemeenten, gemeenten, regentschappen en andere „lokale” raden in de buitengewesten).
Op plaatsen waar een algemeen ontvanger is, is deze tevens beheerder van de kas van de betrokken rechtsgemeenschap; op andere plaatsen kan de gouv.-gen. het kasbeheer opdragen aan andere landsdienaren.

III.    Inlandse gemeentekassen.
Voor verschillende gewesten zijn Inlandse gemeenteordonnanties vastgesteld, welke de huishouding van deze Inlandse gemeenten regelen. Deze Inlandse rechtsgemeenschappen beschikken ook over eigen geldmiddelen.
Het beheer van deze gemeentekassen is gewestelijk geregeld.

IV. Landschapskassen.
De verhouding van de zelfbesturende landschappen die de z.g. korte verklaringen hebben afgelegd tot het gouvernement van N.-I. wordt geregeld in de „zelfbestuursregelen 1927” (Stb. 1927 no. 190).
Het beheer en de verantwoording van de geldmiddelen van deze zelfbesturen is geregeld in de bijbladen 9909, 9994 en 10633.
De beheersregelen voor de zelfbesturen met lange overeenkomst worden zo mogelijk in overeenstemming gebracht met die voor de zelfbesturen onder korte verklaring.
Het beheer van de landschapskassen is normaliter opgedragen aan landsdienaren.


Creatie datum: 04/11/2019 14:25
Categorie: - K
Pagina gelezen 511 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië