Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19352704 Bezoekers

 2 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Luchtfotogrammetrie

is het uitmeten en berekenen van gegevens, verkregen van luchtfoto’s voor het gebruik van kaarteringsdoeleinden.
Sinds 1927 wordt deze kaarteringsmethode toegepast in Ned.-Indië door de Topografische Dienst in samenwerking met de Luchtvaart-afdeling.

Het tot stand komen van de gewenste kaart geschiedt in drie verschillende fasen:

  1. het opnemen van het terrein door luchtfoto’s;
  2. het uitmeten van de genomen foto’s ten einde de wiskundige grondslag te bepalen;
  3. het vervaardigen van de kaart.

Ad. 1.
Het opnemen van de foto’s geschiedt met behulp van een vliegtuig, dat met een zoveel mogelijk constante snelheid op een bepaalde hoogte, vastgestelde trajecten vliegt, die zodanig worden gekozen, dat daarin bepaalde, goed uit de lucht waarneembare objecten gelegen zijn.
De foto’s worden zodanig genomen, dat ze elkaar 60-75% ’’overlappen”, terwijl twee naast elkaar gelegen stroken elkaar 30% moeten „overlappen”.

ad 2.
Het verwerken van de foto’s geschiedt bij de Topografische Dienst.
De foto’s, die indien ze zuiver loodrecht zijn genomen, wel een „afdruk” van het terrein geven, doch geen hoogteverschillen aangeven, vertonen bovendien steeds afwijkingen (door de beweging van het vliegtuig en door onnauwkeurigheden van de opnemer).
Deze afwijkingen vertonen zich zowel in de vliegrichting (kantelings-hoek) als in de dwarsrichting van het vliegtuig (hellingshoek).
Met behulp van een doosniveau kunnen de afwijkingen bepaald worden en aangegeven worden de ligging van het „nadirpunt” ( = het punt op de foto, waar de verticaal van het optisch centrum van de camera het vlak van het negatief snijdt) ten opzichte van het „hoofdpunt” der foto ( = het midden van de foto).
Door op de elkaar overlappende foto’s de „nadirpunten” bij elkaar over te brengen kan men een serie luchtfoto’s in onderling verband brengen en ontstaat een driehoeksnet of driehoeksketting.
Deze ketting wordt daarna in haar geheel aangesloten aan enkele
triangulatie-pilaren, die terrestrisch nauwkeurig zijn vastgesteld.

Deze ketting dient verder als grondslag voor de te vervaardigen kaart.

ad 3.
De detailmeting geschiedt thans door de oorspronkelijke negatieven te „ontschranken” ( = het opnieuw fotograferen van de foto’s met behulp van het „appareil Roussilhe” zodanig dat thans een zuiver loodrechte foto van het terrein wordt verkregen).
Met behulp van de ingetekende „nadirpunten” worden nu de detailpunten van de foto ingetekend.
Aldus wordt het horizontaal verband van de kaart verkregen.
De hoogtemeting geschiedt met behulp van opmeting in het terrein door van een goed uitzicht gevend punt van bekende hoogte de gewenste punten op te meten.
Vervolgens wordt met behulp van een spiegelstereoscoop de
tranche-tekening, aangevend vorm en hoogte, aangebracht.
Tenslotte moeten de details, welke niet uit de luchtfoto’s kunnen worden verkregen, (z.a. aard van de begroeiing, bruggen, loop van kampongwegen, namen van kampongs e.d.) opgenomen worden door verkenningen op de grond.
Bovenvermelde methode werd toegepast in 1932 bij wijze van proef bij het in kaart brengen van een nog niet in kaart gebracht terreindeel van Bangka.
In kaart werd gebracht in dat jaar 487 km2. terrein.
De verkregen uitkomsten hebben aangetoond, dat het mogelijk is, met behulp van luchtfoto’s heuvelachtig bosterrein in kaart te brengen zonder dat daarvoor kostbare technische hulpmiddelen hoeven te worden gebruikt.
(Zie voor meer uitgebreide behandeling het artikel van de Kapt. van de Top. Dienst A. Kint in het Orgaan van de Ned.-Ind. Officiersvereniging van april en mei 1934).

 


Creatie datum: 26/03/2020 11:43
Categorie: - L
Pagina gelezen 543 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië