Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Bandung adresboek

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18102772 Bezoekers

 19 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://www.indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Moehammadyah.

Een in november 1912 door wijlen Kjai Hadji Ahmad Dahlan te Jogja opgerichte vereniging, die zich ten doel stelt: bevordering van het onderwijs en de studie van de Mohammedaanse godsdienstleer, alsmede bevordering van het godsdienstig leven onder haar leden.
Zij tracht dit doel te bereiken o.a. door oprichting van scholen gebedshuizen, het houden van bijeenkomsten en het uitgeven van geschriften.
De beweging is aan te merken als uiting van een reformistisch modern streven, dat ook in andere landen van de Islam sinds geruime tijd tot ontwikkeling is gekomen.
De leiders besloten principieel buiten elke politieke actie te blijven en zich te bepalen tot pedagogische, maatschappelijke en economische werkzaamheden; een en ander op de grondslag van de nationale godsdienst, de Islam.
Al snel breidde de beweging zich over Java uit; ook onder de Moslimse vrouwen van inheemse landaard, die in een neven-organisatie, Aisjijah genaamd, werden verenigd.
Teneinde de in wereldse kennis opgeleide jeugd voor de Islam te behouden, werd een padvinderij-afdeling gevormd, Hizboel Wathan geheten.
Ook tot Sumatra, n.l. de Padangse Bovenlanden en Benkoelen, breidde de beweging zich uit; doch hier dreigde zij meermalen in revolutionair-politieke richting te gaan.
Op Java wordt de voor de Islam gevoerde propaganda gekenmerkt door verdraagzaamheid.
Op maatschappelijk gebied verricht Moehammadijah hier omvangrijke en nuttige arbeid.
In de eerste plaats door krachtige bevordering van het volksonderwijs op de talrijke verenigingsscholen; voorts door oprichting en instandhouding van ziekenhuizen en poliklinieken en door coöperaties op velerlei gebied.
Het aantal leden bedraagt ongeveer 25000.
Het hoofdbestuur is te Jogja gevestigd.


Creatie datum: 01/09/2020 10:07
Categorie: - M
Pagina gelezen 21 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië