Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Bandung adresboek

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18103841 Bezoekers

 28 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://www.indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Notarissen.

Het notarisambt in Ned.-Indië wordt uitgeoefend, hetzij door daartoe door de gouverneur-generaal in het bijzonder benoemde personen, hetzij door ambtenaren (steeds bestuursambtenaren), aan wier ambt het wettelijk is verbonden.
De eersten oefenen hun ambtsbediening uit binnen de hele omtrek van het gewest, waarin hun standplaats is gevestigd.
In het bijzonder als zodanig benoemde notarissen zijn gevestigd: vier op de hoofdplaatsen Batavia en Soerabaja, drie op de hoofdplaats Semarang, twee op de hoofdplaats Medan en een te Sérang, Tangerang, Buitenzorg, Poerwakarta, Bandoeng, Soekaboemi, Tasikmalaja, Indramajoe, Tegal, Pekalongan, Salatiga, Pati, Rembang, Toeban, Bodjonegoro, Sidoardjo, Modjokerto, Djombang, Pa-soeroean, Malang, Probolinggo, Djember, Poerwokerto, Tjilatjap, Magelang, Poerworedjo, Jogjakarta, Soerakarta, Madioen, Kediri, Blitar, Padang, Fort de Koek, Sibolga, Teloekbetoeng, Palèmbang, Koetaradja, Pangkalpinang, Pontianak, Bandjermasin, Manado, Makassar en Amboina.
De notarissen staan onder toezicht van de raden van justitie.
Het reglement op het notarisambt (Stb. 1860 no. 3) is herhaaldelijk aangevuld en gewijzigd, laatst nog bij Stb. 1932 no. 369.
Vrouwen zijn niet benoembaar tot notaris (bijblad no. 7012).
Om toegelaten te worden tot de notariële examens in Ned.-Indië is geen vóórexamen vereist.


Creatie datum: 05/10/2020 11:29
Categorie: - N
Pagina gelezen 37 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië