Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Bandung adresboek

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18103160 Bezoekers

 32 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://www.indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Onderscheidingen, Onderscheidingstekens.

Een afzonderlijke ridderorde voor Nederlands-Indië, Suriname of Curaçao bestaat niet.
De Nederlandse ridderorden: de militaire Willemsorde, de orde van de Nederlandse Leeuw en de orde van Oranje Nassau, worden ook in Indië toegekend.
Alle landaarden komen hiervoor in aanmerking.
Deze ridderorden worden verleend door de Koningin en worden Koninklijke onderscheidingen genoemd in tegenstelling met de door de
gouverneur-generaal verleende onderscheidingen.
Aan Inlanders van aanzien of verdienstelijke Oosterse vreemdelingen namelijk kan ter beloning van bewezen diensten een ereteken worden toegekend, van goud, zilver of brons.
Dit ereteken heeft de vorm van een ster met twaalf geparelde punten en wordt onderscheiden in vijf klassen: de grote gouden ster, de kleine gouden ster, de grote zilveren ster, de kleine zilveren ster en de bronzen ster.
De hogere van deze onderscheidingen vervangt de lagere.
Het onderscheid in de toekenning is in het algemeen gelegen in de door de begiftigde beklede maatschappelijke positie; slechts in geval van zeer bijzondere verdiensten wordt een hoger ereteken toegekend dan het voor de rang gebruikelijke.
Deze onderscheidingstekens behoeven bij het overlijden van de begiftigde niet te worden teruggegeven.
Zij worden dan door de familie veelal als poesaka bewaard.
In 1839 is bij Koninklijk besluit (Ind. Stb. no. 27) ingesteld het ereteken van moed en trouw ter beloning van diegenen die in Ned.-Indië in Hare Majesteits krijgsdienst uitstekende daden verrichten en niet behoren tot enig Europees korps, of van geen Europese afkomst zijn.
Het bestaat uit een omlijst achtpuntig kruis met vier gespleten armen, in het midden samengevoegd door een omlijst rond schild dat aan de voorzijde de Nederlandse Leeuw vertoont en aan de keerzijde de woorden „Koninklijk huldeblijk” in Javaans en Maleis letterschrift.
Aan weerszijden draagt het kruis het opschrift „voor moed en trouw”.
Het wordt door de gouverneur-generaal toegekend en kan ook worden verleend aan Inlanders en met deze gelijkgestelden, niet behorend tot het leger in Nederl.-Indië (Kon. besl. 1886, Ind. Stb. no. 219).
In elk geval waarin, krachtens dit besluit een kruis voor moed en trouw wordt toegekend, beslist de gouverneur-generaal of aan de medaille een toelage zal worden verbonden en wanneer zij wordt toegekend, volgens welke militairen graad zij zal worden genoten.
Het ereteken wordt gedragen aan hetzelfde lint dat voor het dragen van de decoratie van de 4e klasse van de militaire Willemsorde is vastgesteld. Het is niet geoorloofd het lint te dragen zonder de medaille.
De medailles zijn tweeërlei: zilveren en bronzen.
In 1869 werd een ereteken ingesteld voor hen, die hebben deelgenomen aan belangrijke krijgsbedrijven.
Het kan ook worden toegekend aan niet-militairen.
Voor verschillende categorieën van Europese en Inlandse ambtenaren is een officieel ambtskostuum voorgeschreven.
Daarenboven voeren de hoofden van gewestelijk bestuur een
onderscheidingsvlag (verschillend naar de rang) bij transport per vaartuig in de wateren van hun gewest en een dito van kleiner model op de auto.
Het laatste onderscheidingsteken wordt ook door de overige gezaghebbende Europese bestuursambtenaren gevoerd (dus residenten en assistent-residenten-afdelingshoofden en Controleurs-onderafdelingshoofden).
De regenten met het predicaat toemënggoeng voeren een half witte en half groene pajong of songsong (zonnescherm) met drie vergulde randen en die met het predicaat adipati een witte pajong met drie vergulde randen.
Voor trouwe diensten of buitengewone verdiensten kan hun de gele pajong worden toegekend.
Dit onderscheidingsteken in het klein wordt door de regenten gevoerd op de auto.
Ook verschillende andere categorieën Inlandse ambtenaren voeren een pajong.
Het voeren van een zonnescherm als onderscheidingsteken is een zeer oud gebruik, naar men meent ontleend aan de Chinezen.
Alle Europese gezag voerende ambtenaren en de regenten hebben de
Nederlandse vlag (grootte naar de rang; de hoofden van gewestelijk bestuur alle dagen, de overigen op zon- en feestdagen) op hun erf vóór de ambtswoning.
Sommige Inlandse bestuursambtenaren en hoofden hebben stokken met gouden of zilveren knoppen waarop het rijkswapen is gegraveerd als ambtswaardigheidsteken (Amboina, Celebes, Manado, Palembang).
Ook ten aanzien van het gevolg van verschillende categorieën van Inlandse ambtenaren en hoofden bestaan voorschriften.


Creatie datum: 16/11/2020 09:22
Categorie: - O
Pagina gelezen 15 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië