Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18113352 Bezoekers

 20 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://www.indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Pasoendan.

Deze, ook wel Pagoejoeban Pasoendan (d.i. Soendase eendracht) geheten, vereniging van Soendanezen werd in september 1914 opgericht met het doel om, onafhankelijk van godsdienstige overtuiging of staatkundige richting, de volksgebruiken in de Soendalanden te bevorderen door te trachten mee te werken tot verbetering van de verstandelijke, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling van het volk; door invloed uit te oefenen op opvoeding en onderwijs, zo ook door te streven naar veredeling van de volksbegrippen en dusdoende het arbeidsvermogen en daardoor de levensomstandigheden van de betrokken bevolking te verbeteren.
De vereniging zou haar doel trachten te bereiken o.m. door het handhaven en ontwikkelen van de Soendanese taal, het wekken van belangstelling voor de geschiedenis van de Soendase stam en voor de kennis van het volksleven in de Soendalanden.
Pasoendan heeft steeds volle aandacht gewijd aan vraagstukken van pedagogische, maatschappelijke en agrarische aard.
De organisatie omvat een 30-tal afdelingen, van welke Bandoeng,
Poerwakarta en Buitenzorg de belangrijkste zijn, met in totaal 4000 leden.
Een in april 1930 opgerichte nevenorganisatie voor vrouwen,
Pasoendan Istri geheten, telt 14 afdelingen met 850 leden.
Voorzitter van het hoofdbestuur is R. Oto Iskandar di Nata, particulier onderwijzer, Lid van de Volksraad.
Als verenigingsorganen verschijnen Pasoendan (maandschrift, sedert 1915) en Sipatahoenan (dagblad, sedert 1923).


Creatie datum: 02/02/2021 11:39
Categorie: - P
Pagina gelezen 5 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië