HET NIEUWS VAN DEN DAG 2 JAN. 1906

Eten voor de "vesting".

Men deelt ons mede dat over het eten bij de vesting-artillerie weer veel wordt gemopperd. De betrokkenen durven niet te reclameeren. zoo wordt beweerd, en zijn ook bang om de feiten te publiceeren in een dagblad, aangezien dan altijd zeer ijverig wordt gezocht naar de "daders", en deze gemeenlijk naderhand nog eens worden "gezocht" maar dan op andere wijze. Wij vestigen de aandacht der bevoegde autoriteiten op den beweerden misstand. Het is toch niet te veel verlangd van de militairen dat zij goed ee goed toebereid voedsel in behoorlijke hoeveelheid ontvangen.

Landraad.
Heden stonden voor den Landraad alhier terecht de Chineezen Louw Tong alias Tong Itam en Ho Djawa, beschuldigd van diefstal en het toebrengen van slagen, welke eene ziekte van meer daa 20 dagen tengevolge gehad hebben. Aangezien het wettig en overtuigend bewijs geleverd was, veroordeelde de Landraad elk der beklaagden tot 1 jaar en 6 maanden dwangarbeid buiten den ketting.