HET NIEUWS VAN DEN DAG 3 JAN. 1905

Atjeh.

Van den civielen en militairen Gouverneur van Atjeh en Onderhoorigheden is Onder dagteekening van 31 December 1904 het volgende telegram ontvangen: Kapitein van Leijden seint: Met peloton infanterie, van uit Pangkalan Beski, Kepas en noordelijke Sem Sem-Pak-paks bezocht. Nergens verzet ondervonden. Kolonne Colijn van uit Soelamgi, Sem Sem binnengerukt, had dit landschap reeds verlaten, vermoedelijk op weg naar Kelasan Pakpaks. Naar aanleiding overval Pangkalan Belegen (zie omtrent dezen overval het bericht in de Javasche-Courant van 27 December 1904 no. 103) gehouden onderzoek, bleek plundering slechts te bestaan in berooving en afmaking van een der inwoners. Hoewel vijf getuigen verklaard hebben dat radja Batoe Batoe gesneuveld zou zijn, zou, volgens verklaring van ooggetuigen, hij als aanvoerder van de bende gezien zijn. Er zal getracht worden verblijfplaats radja Batoe Batoe op te sporen.