DE INDISCHE COURANT 4 FEB. 1935

Korfbal.

De O.J.K.B. Na het vertrek van den heer Willemse, afgetreden voorzitter van den O.J.K.B., die naar zijn standplaats Djokja is teruggekeerd, moeten wij thans melding maken van een andere mutatie in het O.J.K.B.-bestuur. Mej. Cornelia M.E.C.S. Oltmans, die de opvolgster van den heer Willemse is in het bestuur van den Bond, is gistermorgen naar Semarang vertrokken. Mej. Cornelia M.E.C.S. Oltmans, leerares in lichamelijke opvoeding, is vrij onverwachts naar Semarang overgeplaatst. Voor den O.J.K.B. beteekent dit een verlies, doch ter geruststelling van vele korfbal-enthousiasten kan medegedeeld worden, dat zij haar functie niet zal neerleggen en zooveel als dat mogelijk zal zijn naar Soerabaia zal komen om de bondsbelangen te behartigen. De vereeniging Vos verliest in mej. Cornelia M.E.C.S. Oltmans intusschen wel een zeer geschikt leidster.