HET NIEUWS VAN DEN DAG 5 JAN. 1906

Advertentie.

Vereeniging van Leeraren en Leeraressen bij het Middelbaar Onderwijs in Ned.-Indië. Wij vestigen de aandacht onzer lezers op de advertentie, vooikomende in ons huidig nummer, der Vereeniging van Leeraren en Leeraressen bij het Middelbaar Onderwijs in Nederlandsch-Indië (afdeeling Batavia). De openbare vergadering zal op Zaterdag 6 Januari 1906 in den vooravond om half 7 uur in de Loge plaats hebben.

In onderwerping.
De Gouverneur van Atjeh seinde 4 dezer: Tengevolge van de arrestatie van maharadja sjeumpa meldde zich gisteren te Bireuen Keudjroeön Bin Djoeli Toenang, een der leiders van den klewangaanslag van 14 December met vier volgelingen, inleverende één geweer M. 95 en drie voorladers. Hij is in arrest gesteld en hem is de eisch gesteld, alles wat op 14 December verloren is gegaan, terug te doen brengen.