HET NIEUWS VAN DEN DAG 5 FEB. 1904

Gevat.

Heden vernemen we van onzen verslaggever nog het volgende bericht, betrekking hebbende op den moordaanslag op den Chinees Tho A Mie en wel, dat de rest der aanranders van dezen gisteren opgespoord en gevat is. De aanvoerder bevindt zich ook in verzekerde bewaring.

Eindexamens H.B.S.
Als voorzitter van de commissie, die in 1904 benoemd zal worden tot het afnemen van de Eindexamens der H.B.S. in Nederlandsch-Indie treedt op de heer Dr. H. Onnen, directeur van het Gymnasium Willem III.

Verzoek afgewezen.
Afgewezen is het verzoek van den heer J.H.M.J.D.j. van den Dungen Bille, strekkende ter verkrijging in erfpacht voor den tjjd van 75 jaren van een uitgestrektheid woesten grond, uitmakende de voormalige erfpachtsperceelen Soembermanggis I en II, groot ongeveer 350 bouws, beiden gelegen in het district Wlingi der afdeeling Blitar.