HET NIEUWS VAN DEN DAG 7 JAN. 1925

Bandung, tegen de drukkers-stakingen.

Gisteren-avond vergaderden de chefs en bedrijfsleiders der Europeesche drukkers firma's naar aanleiding van de staking bij de fa. Nix. Besloten werd om in geval van een ongemotiveerde staking elkander steun te verleenen, en voorts werd de Bandoengsche Bond van Drukkerspatroons opgericht, terwijl ook samenwerking elders zal worden gezocht.

Medan, de Gouverneur-Generaal naar S. O. K.
De Gouverneur-Generaal is voornemens in begin April Sumatra's Oostkust te bezoeken. Z. Exc. zal reizen naar Belawan met den Gouvts. stoom er Wega.

Dienstreis van den Directeur van Landbouw.
De Directeur van Landbouw maakt een dienstreis over Sumatra; hij arriveert ter Oostkust medio dezer, en bezoekt dan Bila in verband met het oprichten van een 's Lands caoutchouc-bedrijf. De gouverneur reist mede naar Asahan.