HET NIEUWS VAN DEN DAG 7 FEB. 1904

Gemengd Indisch Nieuws.

Een bewoner van de desa Lesbak (bij Japara) heeft gisterenavond een tijger geschoten, die sedert lang de omgeving onveilig maakte - De gepensionneerde militaire dokter Kiviet, die thans in Holland vertoeft, treedt in Maart op als directeur van het sanatorium te Tosari. De wd. directeur Wittenrood repatrieert. De Locomotief meldt, dat het relaas van den Magelangschen knaap, die door een auto met Europeanen ontvoerd heette, door dien knaap verzonnen is. Hij was uit Magelang naar Semarang weggeloopen.

Consulaire dienst.
Blijkens een van den Consul-Generaal van Groot-Britannië en Ierland te Batavia voor Nederlandsch-Indië ontvangen bericht, is in verband met het aftreden van den heer L. M. Mac Laan, waarnemend Vice-Consul van dat rijk te Semarang, de heer Neil Mac (junior) aangesteld tot waarnemend Vice-Consul te laatstgenoemder plaatse.