HET NIEUWS VAN DEN DAG 8 FEB. 1905

Herstel van wegen door particuliere ondernemingen.

Wij ontvingen heden eene zeef lijvige Circulaire, gericht aan de Hoofden van Gewestelijk Bestuur op Java en Madoera, met uitzondering van de Vorstenlanden, waarin behandeld wordt de ordonnantie van 29 Januari 1905, Staatsblad No 104, houdende "Regeling der verplichting van particuliere ondernemingen van landbouw of nijverheid op Java en Madoera, tot bekostiging van het herstel der door haar karretransport toegebrachte schade aan de in heerendienst te onderhouden wegen en de daarin gelegen kunstwerken, voor zoover deze grooter is dan in verband met de plaatselijke omstandigheden door het algemeen verkeer veroorzaakt zou worden".