HET NIEUWS VAN DEN DAG 9 FEB. 1911

De onlusten op Billiton.

Onder dagteekening van 7 dezer is van den Assistent-Resident van Billiton het navolgende draad bericht ontvangen : "De troep beheerst den toestand te Manggar. De commandant bezoekt thans Mang, 3 paal ten Noorden van Merak, waar het werk nog niet was begonnen. Alle mijnen worden geleidelijk bezocht. Gisteren avond meldde de Administrateur van Gantoeng, dat de mijnen 56 en 57, gelegen ten Westen van de hoofdplaats, gereed waren tot uitrukken. Hij wist echter de uitvoering te verhinderen. Zooeven bezocht ik de mijn Praja bij Boeding, die met moeite door den Administrateur verhinderd werd naar Manggar op te rukken. Het bericht dat de toestand te Manggar door troepen beheerscht wordt en dat andere troepen zullen komen, maakte indruk, zoodat het mijnhoofd verklaarde, dat hij voor de rust durfde in te staan.

Mutatie.
De Factorij der Ned. Handelmaatschappij bericht ons dat de Heer J. F. Lankamp, die in den loop dezer maand met verlof naar Europa vertrekt, als Sub-Agent der Maatschappij te Padang zal worden vervangen door den Heer H. Vreede.