De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 9 NOV. 1893

Verspreide Indische Berichten

Bij de te Batavia gehouden herverpachting van de opiumpacht was Tan Teng Ong, van Buitenzorg met f 70.500 's maands de hoogste bieder. Na zestien jaar komt deze pacht dus voor het eerst in handen van eene nieuwe kongsi. Door den heer J. F. M. van der Linde is een verzoek gedaan om vergunning tot het doen van mijnbouwkundige onderzoekingen te Martapoera. Door het besluur der Gheribonsche fröbelschool is der regeering het verzoek gedaan om eene geldloterij groot f 100.000 te mogen houden. Tijdelijk werkzaam gesteld als hulponderwijzeres mej. M. H. Somermeijer. De letterzetter der le klasse by de landsdrukkerij P. J. Nemmers heeft wegens volbrachten diensttijd eervol ontslag uit 's lands dienst gevraagd. Uit het B. N. De gouverneur-generaal heeft van den minister van Koloniën een schrijven ontvangen om den heer Buurman, inspecteur van het Boschwezen, te verzoeken zijn belangrijke en schoone verzameling houtsoorten, thans op de Tentoonstelling geëxposeerd, te bestemmen voor een der Nederlandsche musea