HET NIEUWS VAN DEN DAG 10 JAN. 1919

Soerabaja, een onmogelijk plan.

De advocaten te Soerabaja ontvingen van Mr. Hoorweg namens do Bataviasche Balie, een circulaire, waarin gevraagd wordt, of de Soerabajasche zich met de volgende punten kan vereenigen: Zoo het Hooggerechtshof naar Bandoeng wordt overgebracht, moet zich daar een nieuwe Balie vormen, want zoowel voor de advocaten te Soerabaja, als te Semarang en Batavia in het niet mogelijk door een hunner juniores hetzij een bijkantoor te Bandoeng te doen bezetten, hetzij telkens een laugdurige on kostbare reis naar Bandoeng te doen maken. Al zouden alle advocaten van Soerabaja, Semarang en Batavia, wat tijd en kosten betreft, in staat zijn bunne appèlzaken zelf te behandelen, dan nog zouden daartegen zooveel technische bezwaren bestaan, dat alleen daarom de uitvoering van 's Hofs plan niet mogelijk zou zijn. Zooals bij voorbeeld in spoedeischende gevallen als: kortgeding, schorsing van executie, faillissementspraktijk, dagvaarding op korten termen, toevoeging in pro deo strafzaken, overlegging én inzage van overgelegde stukken. Wie moet het risico dragen van de veel kostbaarder procedure en wie het risico van de verzonden stukken?.