HET NIEUWS VAN DEN DAG 10 FEB. 1912

Gewestelijke Raad van Batavia.

Vergadering op Woensdag, 21 Februari 1912 des voormiddags 9 ure in het Residentie kantoor (Benedenstad). De agenda deelen wij later mee.

Zes millioen.
Blijkens de statistiek der geboorten en der sterfte in Nederland over Nov. j. 1., opgenomen in de Staatscourant, bedroeg het aantal inwoners van Nederland op 1 Nov. 6,002,487, tegen 5,994,870 op 1 October.

Justitie.
Tijdelijk belast met de waarneming der betrekking van rechter-commissaris voor strafzaken bij den Raad van Justitie te Soerabaia, het raadslid Mr. N. Dirkzwager.