HET NIEUWS VAN DEN DAG 10 NOV. 1904

Verspreide Indische Berichten

Gelijkgesteld met Europeanen! "Een Ooggetuige" beklaagt er zich over dat Japansche.... Geisha's tegenwoordig ook al eerste klasse in de tram rijden. Hij zag er te Glodok een drietal instappen, aanminnig glimlachend. De conducteur en de controleur schenen er niets aan te kunnen doen; deden er ten minste niets aan. "Ooggetuige" vraagt in het belang van meisjes en vrouwen dat er ten minste eene poging wordt aangewend om ze voor tezamen-reizen met zulke lichtzinnige juffertjes te behoeden. Het kan niet aangenaam zijn voor eene fatsoenlijke vrouw om naast eene... Madame Chrysanthème van den vierden rang plaats te moeten nemen, daargelaten het gevaar voor de gezondheid. Het schijnt "Ooggetuige" dat, wanneer de Directie van den Stoomtram bepaalt: "Japansche dametjes reizen tweede klasse", er nu juist geen gevaar voor internationale verwikkelingen, noch ook kans op oorlog met Japan behoeft te bestaan.