HET NIEUWS VAN DEN DAG 12 NOV. 1904

Baroeadjak

Te Lembang (Bandoeng), is opgericht de Maatschappy tot exploitatie van onroerende goederen "Baroeadjak." De maatschappij stelt zich ten doel de exploitatie van onroerende goederen en van inlanders te huren gronden, in individueel bezitsrecht geoccupeerd, of waarop agrarisch eigendomsrecht werd verleend. Voorts heeft de naamlooze vennootschap ten doel: "het verkoopen, inbrengen, overdragen, huren en verhuren, van onroerende goederen." Het kapitaal is groot f 70.000, verdeeld in 70 aandeelen van f 1000. Directeur dezer maatschappij is de Heer P. A. Ursone.

Javasche Dank.
Volgens de verkorte Balans der Javasche Bank, opgemaakt op den 9en dezer des avonds, bedroeg het beschikbare metaalsaldo dier Bank op dat tijdstip f 9.361.978.75.