DE INDISCHE COURANT 14 JAN. 1927

Semarang, Regent van Semarang overleden.

De regent van Semarang, Poerbohadiningrat, is Donderdagmidddag overleden.

Weltevreden, van decentralisatie naar financiën.
De referendaris van het decentralisatie-kantoor, ir. Kiewit de Jonge, is ter beschikking gesteld van den hoofdinspecteur van financiën.

Weltevreden, de resident van Solo.
Het ontslag van den resident van Soerakarta, den heer J. H. Nieuwenhuys, is nader bepaald op 2 Mei a.s.

Weltevreden, mutaties bij het boschwezen.
De inspecteur bij het boschwezen, Bjschaert, is op verzoek, wegens volbrachten diensttijd, eervol ontslagen. Met deze functie is tijdelijk belast de opperhoutvester Van Zon.