HET NIEUWS VAN DEN DAG 15 JAN. 1913

Pest-ratten.

Te Amsterdam is de "Hollandsch-Lloyd"-boot Zaanland, komende van Buenos Aires, aangekomen met pest-ratten aan boord. Alle maatregelen zijn genomen.

Semarang, Verloop van den Raad.
Ook het Raadslid P. J. d' Artillact Briil heeft ontslag gevraagd, wegens drukke bezigheden.

Het Sem. Hdsbl., Chineesche bank.
De Chineesche bank betwijfelt of eenige politieke streek totaal vreemd zou zijn aan de oprichting van de Chineesche Bank, waarin Batavia, Semarang en Soerabaja elk voor 8 ton participeeren.