HET NIEUWS VAN DEN DAG 15 FEB. 1902

De Merapi werkt.

Uit het Boijolalische schrijft men aan de N. V. : Zondag-nacht, om elf uur ongeveer, werden wij uit onzen slaap hevig opgeschrikt door een gebulder van kanonschoten. Ieder spoedde zich naar buiten in zenuwachtigen toestand, niet wetende waaraan die geluiden toe te schrijven, Onmiddelijk na het gebulder werd een loeien en grommen gehoord; maar intusschen was de westelijke hemel hel verlicht. Een vuurzuil verhief zich hemel-hoog. Het was de Merapi, die eens toonen wou, wat hij vermag als zijn woede is ontstoken. Maar gelukkig het is bij dreigen gebleven. Den geheelen volgende nacht bleef hij rustig. Den volgenden dag een lichte aschregen, die tot in Klaten, Jogja en Ambarawa moet gevallen zijn.