HET NIEUWS VAN DEN DAG 16 FEB. 1905

Gelijkstelling gevraagd.

Door Johannes Marie, zich noemende Perekarn, is der Regeering verzocht om met Europeanen te worden gelijkgesteld.

Rechtszaken.
De Raad van Justitie te Semarang, uitspraak doende in de zaak der mishandeling van den heer Gr. aldaar, veroordeelde den len beklaagde v. d. W. tot 6 maanden, den 2en, G., tot 4 maanden en den 3en en den 4en, B. en K., ieder tot 3 maanden gevangenisstraf.

Een afscheid.
De receptie bij den Heer Dr. H. Onnen, ex-directeur der H. B. S., die met zijne echtgenoote heden naar Nederland vertrekt, was gisteren avond druk bezocht. Velen hadden ondanks het zeer slechte weder van de gelegenheid gebruik gemaakt om het waardige, beminnelijke echtpaar voor het laatst de hand te drukken.