HET NIEUWS VAN DEN DAG 17 JAN. 1922

Semarang, P.P.P.B.

De afdeeling van den P.P.P.B. te Ambarawa besloot om de houding van de afdeeling te Semarang te volgen. Te Semarang is nog geen houding vastgesteld.

Bandoeng, pandhuisdienst.
Een vertegenwoordiger van de Pr. Bode had hedenmorgen een onderhoud met den Inspecteur van den pandhuisdienst in de Preanger Regentschappen, die hem verklaarde, dat er geen kans was, dat de staking zich zou uitbreiden naar Bandoeng of de Preanger Regentschappen. De Inspecteur bezocht speciaal de pandhuizen en liet het personeel wijzen op de Regeerings-bekendmaking. Eenige verdachte beambten worden in het oog gehouden, speciaal te Tjimahi wordt scherp de aandacht op hen gehouden.

Soekaboemi, brand.
In den afgeloopen nacht zijn in de Chineesche kamp 4 toko's door brand vernield.