HET NIEUWS VAN DEN DAG 18 JAN. 1913

Een geschenk.

De "Kartini-vereeniging" ontving van den heer Brandes voor diens vertrek naar Europa een sympathiek bewijs.van belangstelling door schenking van 300 exemplaren van Kartini's boek ter verspreiding.

Relletjes in de kazerne.
Het Sem. Hdsbl. verneemt, dat er ernstig misnoegen heerscht onder de manschappen van de 2e en 3e compagnie van het bataljon alhier over slechte voeding, waarover reeds herhaaldelijk werd geklaagd. Het misnoegen uitte zich in het vernielen van 24 geweren, spiegels, lampen, en geweerrekken.

De Koloniale Tentoonstelling.
Het waarborgfonds der Koloniale Tentoonstelling is nu gestegen tot f 178.200.

Pokken.
Gisteren hebben zich te Semarang 39 nieuwe gevallen van pokken voorgedaan, waarvan 1 met doodelijken afloop.