DE SUMATRA POST 18 FEB. 1904

Singapore.

In St. Petersburg wordt gemeld dat generaal Ivanoff, gouverneur van Turkestan, instructies heeft ontvangen om zich gereed te houden voor een mogelijke militaire actie in de richting van Britsch-Indië, voor het geval Engeland een houding mocht aannemen die openlijk vijandig tegenover Rusland is, of wel de een of andere onderneming in Perzië of Thibet mocht beproeven, welke nadeelig is voor de Russische belangen.

Een jeugdige vorst.
Meester-Cornelis - Raden Mas Soewardjo, thans de Hoogere Burgerschool te Semarang bezoekende, is opgeroepen door den Resident van Djokja met aanzegging van zijn aanstaande benoeming tot Pakoealam.