HET NIEUWS VAN DEN DAG 19 JAN. 1922

Geen centrale gevangenissen.

De Directeur van Justitie heeft afgezien van het bouwen van centrale gevangenissen op Java.

Een jubileum.
Van 22 tot 25 April a.s. zal de Kweekschool voor Inlandsche onderwijzers te Djokja haar 25-jarig bestaan vieren op feestelijke wijze. Thans reeds wordt een geld-inzameling gehouden onder de leerlingeh.

De Soenan op reis.
De Soenan is heden morgon per extratrein naar Madioen vertrokken. Van daar wordt naar het berg-hotel Girimojo gereisd. Zaterdag a.s. zal hij een bezoek brengen aan den Regent van Magetan.

Semarang, persdelict.
De Baad van Justitie veroordeelde den Heer Kakebeeke wegens beleediging van den Resident van Djokja tot f 200.- boete. De eisch was een maand hechtenis.