De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 19 FEB. 1892

Batavia, benoemingen.

Benoemd, tot secretaris der wees en boedelkamer te Batavia, Knaud; tot tijdelijk eersten commies bij het departement van binnenlandsch-bestuur, Biscboff; tot tweeden commies bij het departement van onderwijs, eeredienst en nijverbeid, Lacbar. elle; tot derden commies bij de algemeene rekenkamer, Reijnsdorff. Belast, met de waarneming der betrekking van magazijnmeester bij het marine-etablissement te Soerabaia, Meyboom. Overgeplaatst, naar Padang, de tweede luitenant der infanterie Den Doorn de Jong; naar Atjeh, de tweede luitenant der infanterie Maarschalk; naar Malang, de kapitein der genie Hoogenboom ; naar Magelang, de kapitein der genie van Bloemen Waanders; naar Semarang, de militaire apothekers der tweede klasse Boudier en De Wolff; naar Atjeh, de militaire apotheker der tweede klasse Sanders; naar Djokja, de militaire apotheker.