De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 20 FEB. 1902

Alweer een magang gevlucht.

Het gehalte der magangs begint er waarlijk niet beter op te worden. Zooals we reeds mededeelden was de magang Darmo kort geleden gevlucht met medeneming van f 1030 van den regent van Ngawi, thans schrijft men ons uit Cheribon dat Mas Soemadi, magang van den veearts aldaar, zich met het luttele bedrag ad f 32.75 heeft "verwijderd". Hij was uitgestuurd om een vendurekening to betalen, maar is tot nog toe niet teruggekomen. De politie is met de zaak in kennis gesteld.

Bij het havenkantoor.
De gewezen ambtenaar tot tegengang van den opiumsluikhandel te Demak Neyhoff is benoemd tot klerk op het havenkantoor alhier op een tractement van f 75 's maands.

SOERABAIJASCH HANDELSBLAD 20 FEB. 1935 - Personalia.
Met ingang van 16 Febr. 1935, benoemd tot leerares bij de H.B.S. - A.M.S. te Semarang, Mej. Cornelia M.E.C.S. Oltmans, ambtenares buiten werkelijken dienst, laatstelijk leerares bij de H.B.S. te Soerabaia.