DE INDISCHE COURANT 21 JAN. 1935

Landvoogdelijke reis door den Oosthoek.

Aneta meldt ddo. heden uit Batavia: De reis van den landvoogd in April a.s, naar den Oosthoek brengt een verblijf van drie dagen op Bali mede, doch deze tournee wordt speciaal benut om de voornaamste plaatsen in den Oosthoek te bezoeken, waarbij te Ngawi, Madioen, Kediri, Malang en Pasoeroean overal even halt gehouden wordt, opdat ook een persoonlijke indruk van de locale omstandigheden, waaromtrent de landvoogd tevoren uitvoerig door den gouverneur van Oost-Java zal zijn ingelicht, mogelijk zij. Het reisplan. De landvoogd vertrekt 3 April per vliegtuig naar Semarang en gaat vervolgens met de N.I.S. naar Magelang, waar den 4en April de regentenconferentie plaats heeft. Daarna wordt de reis per auto voortgezet naar Bondowoso. Behalve een verblijf van drie dagen op Bali zal de landvoogd ook op Madoera een dag toeven, waarna de terugreis den 16en April per vliegtuig uit Soerabaia plaats heeft. Tijdens zijn verblijf in Midden- Java zal de landvoogd een dag bij den gouverneur van DjokJakarta logeeren.

De Indische courant 21 Jan. 1931 N.I.S-mutaties
Overgeplaatst: A.L. Smith, stationschef 3e klasse, van Jogja naar Delanggoe; J.L. Lambert, stationschef 3e klass, van Tjepoe naar Jogja; Henry Oltmans, stationsklerk 1e klasse, van Solo naar Willem I.