De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 21 FEB. 1898

Instituut.

Het fraaie huis op Randoesari, toebehoorende aan den Heer Moreu, is door dezen, bij contract en tegen een prijs van f 400 per maand, verhuurd aan de maatschappij tot Exploitatie van Opvoedings-instituten in Nederlandsch-Indië, die daar, zoo als vroeger reeds door ons gemeld is, weldra een kostschool voor jongens zal openen.

Padi-aanplant.
Naar wij vernemen, staat de padi-aanplant te Boejaran prachtig, zoowel op de particuliere landen Sajoong en Batoe als op de Gouvernements gronden.

Een Vechtpartij.
Gisternamiddag had te Pedjagalan een vechtpartij plaats tusschen een Europeesch militair en een Madoereesch soldaat. Ernstige gevolgen werden voorkomen door eenige inlanders die de vechtenden van elkander wisten te scheiden.