Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie 22 FEB. 1889

Berichtgeving.

Voorspoedig bevallen van een Zoon, Mevrouw P.M. LAVALETTE, geb. Becker. Batavia. 21 Januari 1889.

Den 12den dezer overleed in den ouderdom van 56 jaren onze geliefde Echtgenoot Vader en Behuwdvader de Heer G. S. H. VOLLPREGHT. Zijne vrouw, kinderen en behuwdkinderen- Batavia, 22 Februari 1889. Wegens buitenlandsche betrekkingen eerst heden geplaatst.

Voor de vele en hartelijke blijken van belangstelling ondervonden gedurende het lijden en bij den dood van onzen geliefden Echtgenoot Vader en Behuwdvader de Heer C. S. H. VOLLPRECHT, betuigen wij onzen oprechten dank. Zijne vrouw, kinderen en behuwdkinderen Batavia, 22 Februaii 1889.

De Heer en Mevrouw VAN DER VEN- du Clocx betuigen hun hartelijken dank, voor de belangstelling betoond bij de geboorte van hun zoon. Rangkas-Bitoeng. 18 Februari 1889.