HET NIEUWS VAN DEN DAG 23 JAN. 1920

Djokja, Brand.

Eergisteren brandde een tabaksloods van de onderneming Mipitan, in het Klatensche, af. De schade bedraagt ongeveer drie duizend gulden.

Solo, Locomotief ontspoord.
De locomotief van den ochtend-sneltrein van Semarang is bij het station Kedoeng Djattie ontspoord.

Soerabaja, Een nieuwe weg.
In verband met het toenemend verkeer, dat nog eens zoo druk zal worden zoodra Tandjong Perak in volle exploitatie is, bestaan er plannen om den Griseeschen weg in rechte lijn door te trekkren naar Kembang Djepoon, waardoor het Residentiekantoor moet worden afgebroken. Over den nieuwen weg zal een verdieping gebouwd worden, rustende op twee gebouwen ter weerszijden van de straat. Het residentie-kantoor zal onder gebracht worden in het gebouw der H.B.S , welke naar Ketabang verplaatst wordt, dan wel in het paleis van Justitie, waarvoor een nieuw gebouw wordt opgericht.