HET NIEUWS VAN DEN DAG 23 FEB. 1905

Rechtszaken.

Na vier terechtzittingen heeft de Landraad te Djocja den inlander Kartopawiro alias Ngaidin Karsiman, afkomstig van de desa Seditamoetan, residentie Rembang, wegens het namaken van in N. I. wettig gangbare zilveren muntspeciën veroordeeld tot zeven dwangarbeid in den ketting. - Wegens misbruik van vertrouwen is zekere Tjoeh Hoat Koey door den landraad te Bandoeng tot zes maanden dwangarbeid buiten den ketting veroordeeld. De Raad van Justitie alhier, uitspraak doende in de strafzaak van den beklaagde M. C. Hartmann, verklaarde hem schuldig aan het moedwillig toebrengen van slagen en kwetsuren, ziekte en onbekwaamheid tot persoonlijken arbeid van meer dan 20 dagen tengevolge gehad hebbende, en veroordeelde hen deswege tot de straf van twee jaren gevangenis, zoomede in de betaling der kosten van het rechtsgeding.

Hoon en beleediging
Naar de Soer. Crt. verneemt, is door Mr. W.F. Schimmel een aanklacht ingediend wegens hoon en beleediging tegen de hh. M.J. Casorati en M. van Geuns, naar aanleiding van de scheldwoorden die zij geschreven en gepubliceerd hebben in het Soer. Hblad van Zaterdag jl.