DE INDISCH COURANT 23 NOV. 1928

Mijnbouw, Bandoeng.

De jaarlijksche vergadering van den chef van Mijnbouw met de bedrijfsleiders in de Buitengewesten, vindt half December plaats.

Spoorwegongeluk, Bandoeng.
Vanochtend ontspoorde een goederenwagen ter hoogte van den wandelenden berg nabij de brug over de Tjisimang, waardoor in het treinverkeer vertragingen optraden. Deze waren niet van ernstlgen aard.

Volksraad.
Wijziging Staatsregeling, Weltevreden. Het voorstel om de behandeling van het wetsontwerp tot wijziging van de Staatsregeling naar de behandeling der begrooting te verschuiven, wordt zonder debat en zonder stemming aangenomen.