DE SUMATRA POST 24 feb. 1922

De IJsfabriek.

De Ijsfabriek wil uitbreiding aan haar bedrijf geven, waartoe noodig is, aan de bestaande fabriek aan den Padang Boelanweg een uitbouw toe te voegen, welke zoo dicht tot de kali zou naderen dat er langs de rivier geen "inspectiepad" meer van de voorgeschreven minimumbreedte van 7 Meter zou overblijven. De IJsfabriek heeft daarom tot den gemeenteraad het verzoek gericht de breedte van het inspectiepad ter plaatse te stellen op 5 Meter. Alsdan zal er nog een geringe grondaanstorting moeten plaats hebben doch de IJsfabriek zal dan tevens zorg dragen voor een soliede beschoeiïng van den rivier oever. De beheerder voegt aan het verzoek toe, dat een spoedig tot stand komen van bedoelde uitbreiding zeer ten goede zal komen aan de bedrijfszekerheid van de ijsfabricage, 't geen een publiek belang is.

Kabelstoring.

De kabel Tandjong-Balei Bagan Si Api-Api is gestoord. Ingevolge een verzoek aan den controleur van Bagan Si Api-Api. worden telegrammen voor Bagan Si Api-Api, aan Laboean Bilik gegeven en door het gewestelijk vaartuig afgehaald.