DE INDISCHE COURANT 26 JAN. 1935

Batavia, de suikermarkt.

Na Chineesch Nieuwjaar wordt verwacht, dat ook China weer voor suiker in de markt komt. Er zijn echter teekenen aanwezig, dat de anti-Japansche boycott luwt, waardoor de kansen voor de Formosa-suiker stijgen.

Batavia, het zelfgebouwde toestel.
Op 28 dezer legt de heer Walraven te Andir proeven af met zijn nieuw, in Indië gebouwd toestel, de "W 2", tot verkrijging van het luchtvaardigheids-certificaat.

Semarang, gemeente en kunst.
De gemeenteraad verwierp het voorstel tot verleening van subsidie aan het N.I. Tooneel van Cor Ruys tot een bedrag, gelijk aan de te betalen vermakelijkheidsbelasting.